facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Włodarze Miasta Leżajska

Burmistrzowie miasta Leżajska w okresie zaborów 
(od autonomii Galicji w 1867 roku).


Burmistrzowie
1867–1871 Edward Acht
1871–1873 Jan Kiszakiewicz
1873–1876 Edward Acht
1876–1898 Jan Zawilski
1898–1900 Bronisław Nowiński (komisaryczny)
1900–1916 Bronisław Nowiński
1916–1918 Stanisław Niemczycki

Źródło: A. Zielecki, Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918), [w:] Dzie-
je Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996, s. 336–
–337.


Burmistrzowie miasta Leżajska w okresie II Rzeczpospolitej.


Burmistrzowie
17 XI 1918 – IV 1920 Stanisław Wodziński
IV 1920 – 28 XI 1933 Leon Przybylski
28 XI 1933 – 15 II 1934 Franciszek Czarnecki (tymczasowy)
8 II 1934 – 10 IX 1939 Tadeusz Niziński

Źródło: A. Hampel, Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne
w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Leżajska, dz. cyt., s. 416 i nast.

 

Burmistrzowie miasta Leżajska w okresie okupacji.

Burmistrzowie
1939–1940 Jan Nels
1940 (3–4 miesiące) mgr Wiktor Bieniek
1940–1941 Fryderyk Kajper
1941–1942 Filip Wilhelm Bizanz
1942–1943 mgr Stanisław Jacewica
1943–1944 mgr Kazimierz Damaszko

Źródło: Z uwagi na brak dokumentów opracowano na podstawie pamięt-
ników i wspomnień m.in.: Władysławy Jedynackiej, Juliusza Urbańskiego,
Zbigniewa Larendowicza.

Burmistrzowie miasta Leżajska po II wojnie światowej.

Okres urzędowania i nazwa stanowiska

Burmistrzowie

1 VIII 1944 – 13 II 1945 dr Leopold Zawilski
13 II 1945 – VII 1945 Aleksander Schmidt
22 VII 1945 – V 1946 Franciszek Urbański
11 VI 1946 – 23 VI 1948 mgr Kazimierz Gdula
30 III 1949 – 18 VI 1950 Jan Płaza


Przewodniczący
Prezydium MRN

19 VI 1950 – 9 V 1953  Jan Płaza
9 V 1953 – 15 XII 1954 Roman Bartman
18 XII 1954 – 9 I 1956 Adolf Chrzan
1 II 1956 – 31 III 1957 Władysław Niemiec
19 IV 1957 – 31 I 1962 Aleksander Schmidt
1 II 1962 – 31 XII 1973 Julian Słupek

Naczelnicy

20 XII 1973 – 30 VI 1976 Eugeniusz Mendyk
1 III 1977 – 15 XII 1981 mgr Kazimierz Kuźniar
15 XII 1981 – 31 VIII 1983 mgr Roman Baj
22 XI 1983 – 31 XII 1985 mgr inż. Józef Samojedny
11 XII 1985 – 15 III 1990 mgr inż. Zbigniew Ząbczyk

Burmistrzowie

18 VI 1990 – 5 VII 1994 mgr Andrzej Janas
5 VII 1994 – 3 XI 1998 mgr inż. Tadeusz Trębacz
4 XI 1998 – 16 XI 2002 mgr inż. Janusz Wylaź
od 16  XI 2002 - XI 2010 mgr inż. Tadeusz Trębacz
XI 2010 - XI 2014 mgr inż. Piotr Urban
od  1 XII 2014 mgr inż Ireneusz Stefański


Źródło: Akta WAP w Rzeszowie, UW w Rzeszowie  i UM w Leżajsku oraz  relacje osób
zainteresowanych.
BIBLIOGRAFIA
Bereziewicz A., Układ  przestrzenny,  zabudowa  i  życie  gospodarczo-społeczne w  Leżajsku  
w latach 1590–1654, „Almanach Leżajski” 1984, nr 4.
Hampel J., Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne w okresie II Rzeczypospolitej,
[w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996.
Kuźniar K., Poczet burmistrzów miasta Leżajska, Leżajsk 1999.
Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Organizacja  administracji  w  Polsce,  [w:] Wielka  Ilustrowana  Encyklopedia  Powszechna,
„Gutenberg”, t. III.
Podgórski M., Ławica leżajska, Jasło 1879.
Półćwiartek J., Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII w., Warszawa–
–Kraków, 1972.
Przyboś K., Dzieje Leżajska w czasach nowożytnych (od 1524 r.), [w:] Dzieje Leżajska, red.
K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996.
Smolski R.,  Smolski M.,  Stadtmüller F.,  Słownik  encyklopedyczny  edukacji  obywatelskiej,
1999.
Szczur S., Dzieje Leżajska do roku 1524, [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Pół-
ćwiartek, Leżajsk 1996.
Zielecki A., Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918), [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkow-
ski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996.
ŹRóDŁA
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Statut miasta Leżajska uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2002 roku.

Źródło:
Kuźniar K., Burmistrz miasta w systemie organów samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Leżajska, [w:] Almanach Leżajski, Zeszyt 1/2008, Leżajsk 2008

BOHATEROWIE ULIC I PLACÓW W MIEŚCIE LEŻAJSK – stan na 31.12.2014 r.

ULICE I PLACE

Lp.    Obowiązująca prawna nazwa ulic i placów
  
1.        Armii Krajowej
2.        Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
3.        Stanisława Boronia
4.        Księdza Czesława Brody
5.        Władysława Broniewskiego
6.        Jana Brzozy
7.        Bolesława Chrobrego
8.        Marii Curie-Skłodowskiej
9.        Księdza Jana Dudziaka
10.      Majora Tadeusza „Wyrwy” Furgalskiego
11.      Stanisława Gduli
12.      Władysława Jagiełły
13.      Jarosława Iwaszkiewicza
14.      Jana Kilińskiego
15.      Jana Kochanowskiego
16.      Hugo Kołłątaja
17.      Marii Konopnickiej
18.      Mikołaja Kopernika
19.      Wojciecha Kossaka
20.      Tadeusza Kościuszki
21.      Józefa Ignacego Kraszewskiego
22.      Kapitana Kuczka
23.      11 Listopada
24.      28 Maja
25.      Jana Matejki
26.      Tomasza Michałka
27.      Adama Mickiewicza
28.      Stanisława Moniuszki
29.      Boczna Stanisława Moniuszki
30.      Narodowej Organizacji Wojskowej
31.      Tadeusza Nizińskiego
32.      Burmistrza Bronisława Nowińskiego
33.      Łukasza Opalińskiego
34.      Elizy Orzeszkowej
35.      Ignacego Paderewskiego
36.      Marszałka Józefa Piłsudskiego
37.      Plac Jana Pawła II Papieża
38.      Plac Rudolfa Jaszowskiego
39.      Księdza Jerzego Popiełuszki
40.      Bolesława Prusa
41.      Kazimierza Pułaskiego
42.      Mikołaja Reja
43.      Władysława Reymonta
44.      Henryka Sienkiewicza
45.      Generała Władysława Sikorskiego
46.      Juliusza Słowackiego
47.      Stanisława Staszica
48.      Karola Szymanowskiego
49.      Fryderyka Szopena
50.      Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich
51.      Świętego Jana z Dukli
52.      Świętej Jadwigi-Królowej
53.      Juliana Tuwima
54.      Podpułkownika Ludwika Więcława „Śląskiego”
55.      Wincentego Witosa
56.      Stanisława Wyspiańskiego
57.      Burmistrzów Jana i Leopolda Zawilskich
58.      Stefana Żeromskiego
59.      Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

RONDA
1.        Rondo Jana Pawła II
2.        Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
3.        Rondo Józefa Barana Chrząszczyńskiego
4.        Rondo Orląt Lwowskich
5.        Rondo Bohaterów Zadwórza

SKWER
1        Skwer Księdza Stanisława Lubasa

 Źródło: Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami - Urząd Miejski w Leżajsku

Członkowie organów władz państwowych, samorządowych i partyjnych w okresie PRL

Partie i organizacje społeczne (sekretarze KP PZPR i PK ZSL):

Kazimierz Balawajder

Edmund Hałasik

Julian Kiczuła

Marian Kosztyła

Feliks Leniart

Józef Maj

Józef Samojedny

Zenon Szurkawski

Józef Szymański

Stanisław Śnieżek

 

Osoby związane z historią regionu - tradycja, folklor, rękodzieło ludowe

Leżajsk

Marian Garbacki -

Leżajsk należał do jednego z trzech głównych ośrodków w Polsce pod względem wytwarzania zabawek drewnianych. Obecnie ilość wytwórców w bardzo dużym stopniu zmalała. Spora część z  nich nie przekazuje swoich umiejętności kolejnym pokoleniom. Aby uchronić od zapomnienia tradycję wyrobu zabawek drewnianych, muzeum stara się zapoznać dzieci, młodzież i dorosłych z leżajskim rękodziełem.

Leżajskie zabawkarstwo zaliczane jest do grupy małopolskiej mającej swe źródła w zabawkarstwie lwowsko – jaworowskim. Kształty zabawek, ich rodzaje a także kolorystyka wskazują na pochodzenie wschodnie. Około roku 1900 Wydział Krajowy postanowił utworzyć w Jaworowie pierwszą szkołę zabawkarską , w której uczyło się zawodu około 30 osób. Uczniowie Szkoły Przemysłu Drzewnego  pochodzili z różnych okolic kraju i po powrocie często zakładali podobne ośrodki na swoim terenie. Tak właśnie postąpił Marcin Garbacki, zakładając w Leżajsku wytwórnię zabawek. W roku 1950 powstała w Leżajsku cepeliowska spółdzielnia „Chałupnik”, która produkowała zabawki. Skupywała je również od poszczególnych wytwórców z Leżajska i okolic.

Więcej: http://muzeum-lezajsk.pl/wystawa-etnograficzna/

Grodzisko

Józef Malach - miejscowy rzemieślnik, który wykonał drewniany Ołtarz Główny w Kościele Św. Barbary w latach 1897-1900

Sarzyna

Roman Kostyra

Wincenty Pażyra

Przychojec

Czesława Zawadzka

Grzegorz Muskus

Więcej: http://www.podlipa.lezajsk.pl/muzeum-wsi.html

 

 

''HONOROWY OBYWATEL MIASTA LEŻAJSKA'' - osoby i instytucje

w przygotowaniu...

Dane poniżej pochodzą ze strony Anny Ordyczyńskiej

HONOROWI OBYWATELE MIASTA
Leżajsk w okresie zaborów (1772-1818)

Data Nazwisko i imię Dodatkowe informacje
1869 Edward Acht burmistrz miasta
1869 Karol Kubik Budowniczy Ratusza (pierwszy ratusz spłonął w 1834 r ), Rada miejska nadała mu obywatelstwo w uznaniu solidności robót, rzetelności rozliczenia kosztów.
  Maryan Jastrzębiec Wodziński [*1840-†VIII 1915]. Powstaniec styczniowy. W 1864 r zastępca burmistrza, wieloletni sekretarz miejski (na stanowisku sekretarza przepracował 50 lat), były poseł na Sejm Krajowy. Rada postanowiła urządzić mu pogrzeb na koszt miasta.
1873 Szczęsny Jawornicki  i Michał Szaszkiewicz za materialne wsparcie i popieranie zabiegów o utworzenie w Leżajsku sądu powiatowego.
1875 Hrabia Alfred Potocki z okazji objęcia stanowiska namiestnika Galicji.
1877

Sebastian Kołodziej

Kierownik szkoły, radny
1878 ks. kan. Józef Graff z okazji 50-lecia pracy duszpasterskiej Ocalić od zapomnienia groby przodków
1881 Władysław Bzowski Marszałek powiatu łańcuckiego-popierał utworzenie w Leżajsku urzędu podatkowego.
1883 Władysław Filimowski adiunkt sadu w Leżajsku, za starania powiększenia etatów w miejscowym sądzie
1884 Edmund Wachholtz, Gustaw Knedlich za starania powiększenia etatów w miejscowym sądzie
1886 ks. kan. Józef Mytkowicz długoletni radny
1887 hr. Ferdynand Hompesh poseł do Rady Państwa z okręgu wyborczego Leżajsk- Nisko. Na jego ręce rada słała memoriały o utworzenie powiatu leżajskiego, które on wspierał w parlamencie austriackim.
1890 ks. Piotr Plenkiewicz Społecznik, leżajski paroch w latach 1880-1890, który przybył do Leżajska z cerkwi w Kuryłówce. Otrzymał os Rady Miejskiej w Leżajsku honorowe obywatelstwo 12 maja 1890 r z okazji opuszczenia parafii leżajskiej.
1897 premier Kazimierz Badeni wręczono mu dyplom, licząc na jego poparcie w stworzeniu powiatu z siedzibą w Leżajsku. Dotychczas istniejący powiat łańcucki podzielono, ale siedzibą nowego powiatu został Przeworsk.

Źródło: http://szamik.republika.pl/sylwetki.htm

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.