facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Osoby duchowne z Leżajska i okolic

Duchowni związani z Leżajskiem i okolicą:

Ksiądz Czesław Broda (ur. 5 lutego 1885 w Słocinie, obecnie dzielnica Rzeszowa, zm. 12 grudnia 1940 w KL Dachau)

Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski ksiądz, męczennik, dziekan, administrator, proboszcz parafii w Leżajsku i wiceprezes Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego w Rzeszowie, kanonik honorowy kapituły katedralnej w Przemyślu (od 1927). Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1909 w Przemyślu. 15 grudnia 1911 r. przybył do Woli Raniżowskiej (parafia Raniżów), jako stały katecheta i rozpoczął starania o budowę kościoła. Dzięki temu w 1913 r. zbudowano cegielnię i w 1914 r., a 26 lipca 1914 r. położono kamień węgielny i rozpoczęto prace przy budowie kościoła. Gdy wybuchła I wojny światowej wcielono go do wojska i budowa kościoła została przerwana. W 1916 r. ks. Czesław Broda zdemobilizowany jako inwalida, powrócił i podjął dalsze prace przy wznoszeniu nowego kościoła.
Przyczynił się do tego, że parafia Wola Raniżowska została erygowana 12 marca 1919 r. pismem św. bpa Pelczara z dnia 28 lutego 1919 r. 13 czerwca 1921 roku ks. Czesław przeniesiony został do Leżajska i od 1925 r. został tam proboszczem. Od 1927 r. został kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Przemyślu, a od 1929 r. dziekanem dekanatu leżajskiego. Na przełomie lat 20. i 30. był wiceprezesem Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego w Rzeszowie. Jako dziekan leżajski ks. Czesław Broda dokonywał poświęceń nowych świątyń. Gdy przybył nowy proboszcz, do Białobrzeg koło Leżajska ks. Jan Latawiec, i wyposażył kościół w niezbędne urządzenia, dokonał poświęcenia tamtejszej świątyni. Był opiekunem wiernych w pobliskich parafiach m.in. w parafii Dębnie od 1935 do 1940 roku. Był katechetą i pedagogiem, który uczył nie tylko religii, ale jako wiceprezes ZO SN uczył też miłości do Ojczyzny.
Wiosną 1939 r. wybrany został do Rady Miasta w Leżajsku.
Kiedy rankiem 13 września 1939 roku do Leżajska wkroczyły oddziały niemieckiej 28. zmotoryzowanej dywizji piechoty oraz 8. zmechanizowanej dywizji piechoty i rozpoczęto tworzenie struktur okupacyjnej władzy, ogłoszona została lista zakładników. Znalazł się w na niej m.in. i ks. Czesław Broda.
Po pierwszym aresztowaniu wypuszczono go na krótko. Kolejna akcja okupanta miała miejsce w 23 lipca 1940 r. Gestapo aresztowało wtedy nie tylko ks. Czesława Brodę, ale i płk. Stanisława Eustachiewicza (1883–1948). Ks. Czesław Broda więziony był w Jarosławiu i Tarnowie, skąd po dwóch tygodniach został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen (KL).
3 września 1940 r. przewieziono go do Dachau (KL) i zarejestrowany został z numerem obozowym 18218. W czasie pobytu w obozie, do którego przewieziono wielu polskich księży, poddawany był okrutnym represjom ze strony hitlerowskich strażników. Nieludzkie traktowanie, bicie, głodzenie i niewolnicza praca sprawiły, że siły księdza się wyczerpały. Zmarł, jak zapisano w aktach, na ciężkie zapalenie płuc w wieku 55 lat.
Beatyfikacja
Ks. Czesław Broda zaliczony jest do drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się 17 września 2003 roku.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Broda

Ksiądz Jan Dudziak (1892 - 1959), ur. Wola Zarczycka

 Urodził się w Woli Zarczyckiej w 1894r. Po ukończeniu Seminarium Duchownego we Lwowie podjął pracę, jako kapłan w Zabłotowie na Kresach Wschodnich. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół'. Kiedy wybuchła II wojna światowa opuścił parafię Zabłotów, powrócił do rodzinnej wsi Woli Zarczyckiej. Zaangażował się w działalność konspiracyjną w ZWZ-AK oraz Batalionów Chłopskich pełniąc posługę kapelana partyzantów. Zorganizował tajne nauczanie dzieci i młodzieży ucząc w szkole religii oraz łaciny. Był członkiem Tajnej Komisji Egzaminacyjnej Gimnazjum i Liceum w Leżajsku, działającej od 1940 roku. 11 XI 1941r został zaprzysiężony w ZWZ-AK, przyjmując ps. Sardos. Przez cały okres okupacji udzielał konspiracyjnych chrztów i ślubów. Odznaczony orderem Virtuti Militari.
Ks. Jan Dudziak był katechetą w leżajskim liceum w latach 1944-1953. Nauczał religii, filozofii, łaciny i propedeutyki.
Dużą wiedzę na jego temat posiada Juliusz Ulas Urbański - absolwent Gimnazjum i Liceum Kr. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, (rocznik 1947), który na okoliczność obchodów 100-lecia szkoły napisał 'Wspomnienia i Refleksje 2012' .
Jak wspomina Juliusz Ulas Urbański, w okresie od sierpnia 1944 do września 1945r mieszkał w jego w rodzinnym domu katecheta leżajskiego Gimnazjum i Liceum ks. Jan Dudziak. Przybył do Leżajska z Woli Zarczyckiej.  Był również kierownikiem szkolnej Bursy.
W czasie wojny i okupacji był członkiem i autorytetem dla działaczy ZWZ-AK w Woli Zarczyckiej, kapelanem i kierownikiem miejscowego tajnego nauczania.
Ks. Jan Dudziak zmarł 2 czerwca 1959 roku w Łętowni w wieku 65 lat. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Woli Zarczyckiej.
Źródło: http://aordycz-lezajsk.blogspot.com/2012/06/ks-jan-dudziak.html

Ksiądz Stanisław Lubas (1886 - 1942),

Syn  Józefa  i Tekli  z domu  Adamczyk)  urodził  się  16 kwietnia  1886 r. w Żarnowej  k.  Strzyżowa  Pochodził  z biednej  rodziny,  wychowany  w duchu  gorącej  religijności patriotyzmu.  Uczęszczał  do  Szkoły  Podstawowej  w Żarnowej  od  początku  pobierania  nauk wykazywał wybitne zdolności  i duży zapał do wiedzy. Mimo dużych  trudności finansowych,  rodzice wysłali  syna  Stanisława  do  gimnazjum  w Rzeszowie.  Po  zdaniu  egzaminu  dojrzałości  z wynikiem  celującym, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam w latach 1908-1912 odbył studia teologiczne,  a święcenia  kapłańskie  otrzymał  dnia  16 kwietnia  1914 r.  z rąk  ks.  bp.  Jana  Sebastiana Pelczara.
Na  pierwszą  placówkę  pracy  duszpasterskiej  został  skierowany  do  parafii  w Mościskach  gdzie zdobył  uznanie  Biskupa  ordynariusza  J.  S.  Pelczara,  po  czym  w roku  1919 został  przeniesiony  do Leżajska, na odpowiedzialne  stanowisko katechety gimnazjalnego, gdzie pracował nieprzerwanie do oku 1940.
Ksiądz Stanisław Lubas  jako nauczyciel był wymagający, a zarazem wyrozumiały, dlatego  też był bardzo  lubiany  przez  młodzież  i niezwykle  ceniony  przez  rodziców  jako  sprawiedliwy  nauczyciel.
Uczył  religii,  propedeutyki  filozofii,  historii,  logiki,  psychologii,  a w  ramach  zastępstw  również geografii i wychowania fizycznego. Poza zajęciami obowiązkowymi opiekował się szkolną biblioteką uczniowską  i nauczycielską. W pamięci młodzieży szkolnej,  jak  i rodziców  lokalnego społeczeństwa, zapisał piękną kartę swej działalności jako założyciel, opiekun i moderator Sodalicji Mariańskiej.
Dnia  23 lipca  1940 r. wraz  z innymi  kapłanami  z Leżajska Czesławem Brodą  i Tomaszem  Pacułą został aresztowany przez gestapo i wywieziony do Jarosławia a następnie do Tarnowa.
Później  przebywał  w obozie  Sachsenhausen,  skąd  wraz  z grupą  3 tysięcy  księży  został przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 21 marca 1942 r.
W  dniu  17 września  2003 r.  rozpoczął  się  proces  beatyfikacyjny  122 męczenników  za  wiarę z okresu II wojny światowej – ofiar nazizmu, wśród których jest ks. Stanisław Lubas.
Źródło: UCHWAŁA NR XLII/267/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Leżajska
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/358/wiadomosc/246465/uchwala_nr_xlii26714_rady_miejskiej_w_lezajsku_z_dnia_13_listopa

Ksiądz Piotr Szpila (1894 - 1944) ur. Przemyśl

Lista księży i kapłanów ze strony leżajskiej parafii Leżajsk Fara: www.fara.lezajsk.pl:

Zmarli kapłani i zakonnicy leżajscy

Proboszczowie Zakonnicy Bożogrobcy:
1. ks. Wojciech Wyszograd – pierwszy proboszcz;
2. ks. Jan Teolog;
3. ks. Feliks Skaryszewski - fundator obecnego kościoła;
4. ks. Michał Pieniążek – ostatni z Bożogrobców.

Proboszczowie diecezjalni:
1. ks. Franciszek Nowicki;
2. ks. Antoni Podgórski;
3. ks. Józef Graf;
4. ks. Józef Mytkowicz;
5. ks. Roman Pakosz Piekosiński;
6. ks. Leon Pastor;
7. ks. Antoni Tyczyńsk;
8. ks. Czesław Broda – męczennik Dachau;
9. ks. Józef Gorczyca;
10. ks. Józef Wójcik.

Księża wikariusze – katecheci:
1. ks. Stanisław Lubas – zamęczony w obozie w Oranienburg;
2. ks. Tomasz Pacuła – przeżył obóz w Dachau + 1962 r;
3. ks. Władysław Ziemski + 1983;
4. ks. Jan Urzejowski  + 1997;
5. ks. Władysław Grzesik;
6. ks. Eugeniusz Borawiak;
7. ks. Kazimierz Węgłowski;
8. ks. Jan Poręba;
9. ks. Gabriel Marszałek;
10. ks. Marcin Myszak;

Księża Rodacy:
1. ks. Gdula ……;
2. ks. Jan Baj;
3. ks. Głowala Adam;
4. ks. Mieczysław Pudełkiewicz;
5. ks. Tadeusz Posobiec;
6. ks. Antoni Matkowski;
7. ks. Adam Nawój.

Ojcowie i Bracia Bernardyni:
1. O. Józef Mrozik;
2. O. Zygmunt Stępień;
3. Br. Szymon Łopatka;
4. Br. Marek Pel;
5. Br. Julian Korab;
6. Br. Atanazy Szymczaka;
7. O. Tacjan Bednarczyka;
8. Br. Sebastian Kusy;
9. O. Apolinary Kwiatkowski;
10. Br. Krzysztof Kus;
11. O. Leonard Dec;
12. O. Marian Kaczor;
13. O. Pius Lewandowski;
14. O. Anioł Głowacki;
15. O. Leopold Soszka;
16. O. Stanisław Lizak;
17. Br. Franciszek Jaworowski;
18. O. Remigiusz Wawro;
19. O. Kasjan Gumieniak;
20. O.Bonawentura Misztal;

Księża z dekanatu i okolicy:
1. ks. Ignacy Bara (proboszcz w Starym Mieście);
2. ks. Emilian Świątecki (Tarnawiec);
3. ks. Marcin Tunia (proboszcz Giedlarowej);
4. ks. Edward Pocałuń (proboszcz Woli Zarczyckiej);
5. ks. Jan Siuzdak – zginął w Dachau + 1942 r., kandydat na ołtarze (Hucisko);
6. ks. Władysław Fiedko (Stare Miasto);
7. ks. Henryk Zborowski (Stare Miasto);
8. ks. Eugeniusz Śpiewla (Stare Miasto);
9. ks. Józef Kaczor (Stare Miasto);
10. ks. Stanisław Budziak (Brzyska Wola);
11. ks. Józef Stopyra (Chałupki Dębniańskie);
12. ks. Adolf Mroczek (Dębno);
13. ks. Jan Poręba (Piskorowice);
14. ks. Paweł Lis (Piskorowice);
15. ks. Józef Winnicki (Piskorowice);
16. ks. Bronisław Wawrzkiewicz (Piskorowice);
17. ks. Marcin Myszak (Tarnawiec);
18. ks. Franciszek Staruszkiewicz (Tarnawiec);
19. ks. Ignacy Łaskawski (Tarnawiec);
20. ks. Kazimierz Węgłowski (Tarnawiec);
21. ks. Władysław Lorenc (Tarnawiec);
22. ks. Janusz Czechowski (Tarnawiec);
23. ks. Aleksander Bieniek (Tarnogóra).

 

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.