facebook
^Back To Top

 • 1 Leżajsk
  Widok z wieży telefonicznej na Sąd i osiedle Staszica i Kołłątaja.
 • 2 PKP
  Ciuchcia wjeżdżająca na peron w Leżajsku
 • 3 Osiedle
  Widok na osiedle z kominem w tle
 • 4 Leżajsk
  Przemarsz Orkiestry ul. Mickiewicza przy Ogródku Jordanowskim i Szkole Muzycznej
 • 5 Dom Kultury
  Występ chóru przed Domem Kultury w ramach Wojewódzkich Eliminacji "Artama 78"

- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta -

  

Włodarze Miasta Leżajska

Burmistrzowie miasta Leżajska w okresie zaborów 
(od autonomii Galicji w 1867 roku).


Burmistrzowie
1867–1871 Edward Acht
1871–1873 Jan Kiszakiewicz
1873–1876 Edward Acht
1876–1898 Jan Zawilski
1898–1900 Bronisław Nowiński (komisaryczny)
1900–1916 Bronisław Nowiński
1916–1918 Stanisław Niemczycki

Źródło: A. Zielecki, Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918), [w:] Dzie-
je Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996, s. 336–
–337.


Burmistrzowie miasta Leżajska w okresie II Rzeczpospolitej.


Burmistrzowie
17 XI 1918 – IV 1920 Stanisław Wodziński
IV 1920 – 28 XI 1933 Leon Przybylski
28 XI 1933 – 15 II 1934 Franciszek Czarnecki (tymczasowy)
8 II 1934 – 10 IX 1939 Tadeusz Niziński

Źródło: A. Hampel, Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne
w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Leżajska, dz. cyt., s. 416 i nast.

 

Burmistrzowie miasta Leżajska w okresie okupacji.

Burmistrzowie
1939–1940 Jan Nels
1940 (3–4 miesiące) mgr Wiktor Bieniek
1940–1941 Fryderyk Kajper
1941–1942 Filip Wilhelm Bizanz
1942–1943 mgr Stanisław Jacewica
1943–1944 mgr Kazimierz Damaszko

Źródło: Z uwagi na brak dokumentów opracowano na podstawie pamięt-
ników i wspomnień m.in.: Władysławy Jedynackiej, Juliusza Urbańskiego,
Zbigniewa Larendowicza.

Burmistrzowie miasta Leżajska po II wojnie światowej.

Okres urzędowania i nazwa stanowiska

Burmistrzowie

1 VIII 1944 – 13 II 1945 dr Leopold Zawilski
13 II 1945 – VII 1945 Aleksander Schmidt
22 VII 1945 – V 1946 Franciszek Urbański
11 VI 1946 – 23 VI 1948 mgr Kazimierz Gdula
30 III 1949 – 18 VI 1950 Jan Płaza


Przewodniczący
Prezydium MRN

19 VI 1950 – 9 V 1953  Jan Płaza
9 V 1953 – 15 XII 1954 Roman Bartman
18 XII 1954 – 9 I 1956 Adolf Chrzan
1 II 1956 – 31 III 1957 Władysław Niemiec
19 IV 1957 – 31 I 1962 Aleksander Schmidt
1 II 1962 – 31 XII 1973 Julian Słupek

Naczelnicy

20 XII 1973 – 30 VI 1976 Eugeniusz Mendyk
1 III 1977 – 15 XII 1981 mgr Kazimierz Kuźniar
15 XII 1981 – 31 VIII 1983 mgr Roman Baj
22 XI 1983 – 31 XII 1985 mgr inż. Józef Samojedny
11 XII 1985 – 15 III 1990 mgr inż. Zbigniew Ząbczyk

Burmistrzowie

18 VI 1990 – 5 VII 1994 mgr Andrzej Janas
5 VII 1994 – 3 XI 1998 mgr inż. Tadeusz Trębacz
4 XI 1998 – 16 XI 2002 mgr inż. Janusz Wylaź
od 16  XI 2002 - XI 2010 mgr inż. Tadeusz Trębacz
XI 2010 - XI 2014 mgr inż. Piotr Urban
od  1 XII 2014 mgr inż Ireneusz Stefański


Źródło: Akta WAP w Rzeszowie, UW w Rzeszowie  i UM w Leżajsku oraz  relacje osób
zainteresowanych.
BIBLIOGRAFIA
Bereziewicz A., Układ  przestrzenny,  zabudowa  i  życie  gospodarczo-społeczne w  Leżajsku  
w latach 1590–1654, „Almanach Leżajski” 1984, nr 4.
Hampel J., Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne w okresie II Rzeczypospolitej,
[w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996.
Kuźniar K., Poczet burmistrzów miasta Leżajska, Leżajsk 1999.
Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.
Organizacja  administracji  w  Polsce,  [w:] Wielka  Ilustrowana  Encyklopedia  Powszechna,
„Gutenberg”, t. III.
Podgórski M., Ławica leżajska, Jasło 1879.
Półćwiartek J., Położenie ludności wiejskiej starostwa leżajskiego w XVI–XVIII w., Warszawa–
–Kraków, 1972.
Przyboś K., Dzieje Leżajska w czasach nowożytnych (od 1524 r.), [w:] Dzieje Leżajska, red.
K. Baczkowski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996.
Smolski R.,  Smolski M.,  Stadtmüller F.,  Słownik  encyklopedyczny  edukacji  obywatelskiej,
1999.
Szczur S., Dzieje Leżajska do roku 1524, [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkowski, J. Pół-
ćwiartek, Leżajsk 1996.
Zielecki A., Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918), [w:] Dzieje Leżajska, red. K. Baczkow-
ski, J. Półćwiartek, Leżajsk 1996.
ŹRóDŁA
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Statut miasta Leżajska uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2002 roku.

Źródło:
Kuźniar K., Burmistrz miasta w systemie organów samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Leżajska, [w:] Almanach Leżajski, Zeszyt 1/2008, Leżajsk 2008

Menu

Copyright © 2013. PDDM  Rights Reserved.